Case: Tavaravalmentaja – kehitysprojektissa laadittiin sähköinen opaskirja ammattijärjestäjän palveluiden tueksi

Ammattijärjestäjä Sanna Koskinen, Tavaravalmentaja, suunnittelee uutta palvelua yli 50-vuotiaille asiakkaille. Asiakkaan lapset ovat muuttaneet jo pois kotoa, ja muutto pienempään asuntoon saattaa siintää tulevaisuudessa – osalla lähempänä, osalla hieman kauempana. Mutta miten vaikkapa omakotitaloon vuosien mittaan kertyneistä tavaroista pääsee irrottautumaan, kun moneen tavaraan liittyy muisto tai vähintäänkin hauska tarina? Tavaravalmentajan ratkaisu ongelmaan on henkilökohtaisen ammattijärjestäjän palvelun rinnalle luotava opas ja työkirja tavarakaaoksen hallintaan ja erityisesti vähentämiseen. Palvelumuotoilun mikropilotissa lähdettiin testaamaan ideaa oppaasta, joka olisi saatavilla e-kirjana sekä mahdollisesti myöhemmin tuotteistettavissa muiksikin tuotteiksi.  

Ammattijärjestäjä järjestää tavaroita ja opastaa ajan hallinnassa

Ammattijärjestäjiä on Suomessa koulutettu noin kymmenen vuoden ajan, joten ammattialana se on melko uusi. Ammattijärjestäjiä kouluttaa Suomen Ammattijärjestäjät ry. Ammattijärjestäjä voi auttaa sekä yksityisiä että yritysasiakkaita luomaan yhdessä asiakkaan kanssa järjestystä ja tilaa, karsimaan turhaa tai ylenpalttista tavaraa, ja jopa hallitsemaan ajankäyttöä paremmin. Koulutettuja ammattijärjestäjiä on Suomessa tällä hetkellä reilu 300. (Suomen ammattijärjestäjät ry.) Tavaravalmentajan palvelutarjoomaan kuuluu niin henkilökohtaista, asiakkaan kotona tai etäyhteyden välityksellä tapahtuvia ammattijärjestäjän palveluita, kuin ryhmille toteutettavia luentoja ja valmennuksiakin.

Miksi ammattijärjestäjän palvelut ovat tarpeellisia juuri yli 50-vuotiaille? Moni suuriin ikäluokkiin kuuluva on syntynyt vaurastuvaan Suomeen, toisin kuin edeltävä sukupolvi. Voimakas rakennemuutos ja elintason nousu mahdollistivat nykypäivän kuusi-seitsemänkymppisille siis erilaisen elämäntavan kuin vaikkapa heidän vanhemmilleen. (Media Potentia Oy, 2019.) Varallisuutta on voitu käyttää eri tavalla kuin edeltävä, kädestä suuhun elänyt sukupolvi (Autio, 2019), joten vuosien mittaan kotiin on saattanut kertyä tavara jos toinenkin. Tavaran vähentäminen pienempään asuntoon muutettaessa ja omaisuuden karsiminen ikääntyessä helpottavat arjen sujuvuutta, ja voi olla myös turvallisuustekijä. Pitemmällä tähtäimellä ajateltuna tavaramäärän karsiminen ja järjestely helpottaa myös tulevan perikunnan työtä. Tavaravalmentajan e-opas toimii tutustuttajana ammattijärjestäjän palveluihin, tai itsenäisen toiminnan tukena Koskisen palveluihin jo perehtyneelle.

Palvelumuotoilun perustyökaluilla vauhtia palvelukehitykseen

Projektin alkuvaiheessa määriteltiin Tavaravalmentajan yli 50-vuotiaat asiakkaat asiakasprofiloinnin avulla. Asiakasprofiilien avulla pyritään tunnistamaan ja määrittelemään erilaisten asiakastyyppien tarpeita ja motiiveja (Tuulaniemi 2011, 155-156). Syksyn mittaan palvelumuotoilun mikropiloteissa asiakasprofilointi asiakasrajapinnassa itse työskentelevän yrittäjän asiakaskokemukseen pohjautuen on osoittautunut hyväksi keinoksi keskittää ajatukset asiakkaaseen, ja lähteä jatkamaan kehitystyötä tästä näkökulmasta katsoen.

Koskinen laati Tavaravalmentajan henkilökohtaiselle palvelulle palvelupolun hankkeen palvelumuotoilun koulutuksen oppien mukaisesti. Palvelupolku on visuaalinen kuvaus yrityksen ja asiakkaan välisestä kanssakäymisestä, kuvattuna vaihe vaiheelta. Palvelupolku esitetään aina asiakkaan näkökulmasta, ja tämän vuoksi on tärkeää olla jonkinlainen käsitys ainakin yhden asiakasryhmän ominaisuuksista ennen palvelupolun kuvauksen rakentamista. (Törrönen 2020) Koskisen laatimaa kuvausta laajennettiin tarkastelemaan e-oppaan funktiota sekä ammattijärjestäjän toimintaan perehdyttävänä itsenäisen järjestämisen tehtäväkirjana, että lisämateriaalina asiakkaalle, joka on jo päässyt alkuun henkilökohtaisen tai ryhmäopastuksen avulla.

Tuotteen testaus prototyypin avulla

Seuraavassa kehitystyön vaiheessa Koskinen laati prototyypin: ensimmäisen, supistetun version e-oppaasta, joka annettiin viiden henkilön testiryhmälle tutustuttavaksi. Prototyypin tarkoituksena oli saada lisää tietoa ammattijärjestäjän palveluiden ja sähköisen opaskirjan kiinnostavuudesta yli 50-vuotiaiden kohderyhmässä. Prototyyppi laadittiin vain osasta tulevaa opasta, jotta saataisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuotekehitystä tietoa siitä, onko suunnitelma toteutettavissa sellaisenaan, vai tulisiko sitä vielä muokata sisältöjen, toteutustavan tai jonkin muun seikan suhteen. (Muotoilupakki.) Ryhmään kuului neljä Silver Economy -kohderyhmään kuuluvaa yli 50-vuotiasta ja yksi alle 50-vuotias. Testiryhmän palaute kerättiin sähköisen kyselykaavakkeen avulla.

Palaute e-oppaasta oli erinomaista, ja antoi Koskiselle hyvät eväät jatkaa oppaan työstämistä. Lisäksi saatiin vahvistusta projektin alussa laadituille asiakasprofiileille, ja olettamuksille siitä, miksi opas ja ammattijärjestäjän palvelut ylipäätään olisivat tarpeellisia +50-kohderyhmässä.

Teksti Outi Santaniemi, projektikoordinaattori, Karelia-amk
Kuvat Sanna Koskinen & Outi Santaniemi

LÄHTEET:

Autio, M. 2019. Muuttuva kulutusyhteiskunta ja sen symbolit. Teoksessa Laine, J., Fellman, S., Hannikainen, M., Ojala, J., (toim.), Vaurastumisen vuodet: Suomen taloushistoria teollistumisen jälkeen. Helsinki: Gaudeamus. Saatavilla: https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/309896/Autio_M_Muuttuva_kulutusyhteiskunta_ja_sen_symbolit.pdf?sequence=1

Suomen ammatijärjestäjät ry. Verkkosivu. https://www.ammattijarjestajat.fi/

Media Potentia Oy. 2019. Ikääntyvien kuluttajapotentiaalissa on paljon hyödynnettävää. Blogiteksti. Kirjoitettu 2.9.2019. http://yritysforum.com/markkinointi/ikaantyvien-kuluttajapotentiaalissa-on-paljon-hyodynnettavaa/

Muotoilupakki. Prototyyppi on ensimmäinen testiversio. Verkkosivusto. https://muotoilupakki.fi/prototyyppi-2/

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Alma Talent.