Case: Valamon opisto – palvelumuotoilun menetelmillä kehitettiin kurssitoiminnan palautejärjestelmää

Valamon luostarin yhteydessä toimiva Valamon opisto on vuodesta 1986 toiminut kansanopisto, jonka perustehtäviin kuuluvat ortodoksisen uskon ja elämäntavan vaaliminen, ikonimaalauksen opettaminen, hyvä elämä, kädentaidot sekä kulttuuri. Valamon opisto on avoin kaikille, ja opetusta tarjotaan ympäri vuoden. (Valamon luostari 2021.) Silver Economy -hankkeen mikropilotissa tavoitteeksi asetettiin kehittää Valamon opistolle kestävää toimintatapaa asiakkaan kuunteluun ja palautteen hyödyntämiseen kurssitoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Palautteen keräämisellä voidaan saada syvällisempää tietoa

Valamon opistossa tarjotaan kursseja mm. kädentaitojen, hengellisyyden ja hyvän elämän osa-alueilla. Iso osa Valamon opiskelijoista kuuluu Silver Economy -kohderyhmään (Nykänen 2021). Opiston opettajat tulevat etupäässä luostarin ulkopuolelta. Opiston toiminnan kehittämiseksi Valamossa haluttiin kehittää tapaa, jolla kurssiopiskelijoilta kerätään palautetta. Palautteen nähtiin auttavan kehittämään sekä opiston että opettajien toimintaa, ja voi johdattaa opiskelijoita itsereflektioon. Silver Economy -hankkeen palvelumuotoilun valmennukset olivat antaneet oivalluksen siitä, miten tärkeää on pysähtyminen asiakkaan ääntä kuuntelemaan.

Palautteen kerääminen kurssipolun eri vaiheissa koettiin opiston puolelta kiinnostavana, sillä osallistumalla kurssilaisten kokemukseen eri vaiheissa palvelupolkua voitaisiin tuottaa arvokasta asiakasymmärrystä ja reagoida ajoissa mahdollisiin puutteisiin. Myös pitemmällä aikavälillä kerätty tieto siitä, miten kurssilla opitut taidot ovat hyödyntäneet kurssilaisia nähtiin mielenkiintoisena mahdollisuutena toiminnan vaikuttavuuden osoittamisen suhteen. Yhtenä ratkaisuna pohdittiin kolmivaiheista palautteenkeruuta: ennen kurssia, kurssin aikana ja kurssin jälkeen. Valamon opistossa keväällä 2021 käyttöön otettu Vuolearning -oppimisalustassa nähtiin olevan mahdollisuuksia toimia palautteen keräämisen välineenä.

Keskustelu toimi kirjallisen palautteen tukena

Kokeilujen kautta voidaan synnyttää sellaista tietoa, jota olisi muuten vaikea hankkia. Saadun tiedon avulla voidaan luoda jopa parempia ideoita kuin projektin alussa on hahmoteltu. (Hassi ym. 2015.) Myös Valamon opiston kehittämisprojektissa päätettiin tehdä pieni kokeilu, joka mahdollisesti tuottaisi tietoa kehittämisprojektin jatkoa varten. Lähtötilanteen määrittelemiseksi haastateltiin opiston rehtoria, yhtä kurssiopiskelijaa sekä kahta opettajaa. Haastattelujen tarkoitus oli määritellä tarkemmin sitä, millaisia tarpeita ja tavoitteita palautteenkeräämiselle tulisi asettaa eri näkökulmista, jotta saadut tulokset palvelisivat Valamon opistoa parhaiten.

Varsinainen kokeilu ja opiskelijanäkökulman keruu toteutettiin joulukuussa 2021 kolmipäiväisen himmelikurssin yhteydessä. Kurssilaisilta kerättiin kurssin alussa lyhyt kirjallinen kysely ennakko-odotuksista, ja siitä saatuja tuloksia verrattiin kurssin päätteeksi tehtyyn kirjalliseen palautekyselyyn. Lisäksi kurssin aikana kartutettiin asiakasymmärrystä keskustelujen kautta. Kokeilun aikana todettiin, että vaikka kirjallisesti ja suullisesti saatu palaute oli sisällöllisesti hyvin samanlaista, oli kirjallisena annettu palaute suoraviivaisempaa kuin suullinen, pohdiskeleva palaute. Moni vivahde, joka välittyi keskusteluissa, saattoi kadota muuttuessaan kirjalliseen muotoon.

Prosessin aikana saatiin tulokseksi tietoa ja pohdintaa

Keskustelut antoivat tietoa kurssille osallistuneiden suhteesta kädentaitoihin, tuottivat pohdintaa itsestä tekijänä ja tukivat kirjallisesti saatua palautetta. Kurssin alussa ja lopussa kerätty kirjallinen palaute antoi hyödyllistä näkemystä kurssiopiskelijan ajatuksista ja odotuksista eri vaiheissa kurssipolkua.

Lopputuloksena kehittämisprojektissa saatiin aikaan palautteenkeruun askelkaavio, jossa kohta kohdalta määriteltiin, mitä missäkin vaiheessa kolmivaiheista palautteenkeruuta tulisi tehdä. Aloituskyselyn sisältöä täydennettiin ja reflektioon kannustavia kysymyksiä pohdittiin sekä kurssin loppukeskustelun tueksi että palautekyselyn jälkimmäisessä vaiheessa esitettäväksi. Jo ensimmäisen kokeilun yhteydessä saatiin ajatuksia toiminnan kehittämisen tueksi ja tietoa siitä, millaisia arvoja kurssiopiskelijat liittävät Valamon kurssitoimintaan.

Teksti ja kuvat: Outi Santaniemi, projektikoordinaattori, Karelia-amk

LÄHTEET

Hassi, L., Paju, S. & Maila, R. 2015. Kehitä kokeillen! Organisaation käsikirja. Helsinki: Talentum Pro.

Nykänen J. 2021. Matkailupalveluiden johtaja. Valamon luostari. Haastattelu 11.11.2021.

Valamon luostari. 2021. Valamon opisto. https://valamo.fi/valamon-opisto. 17.12.2021

One thought on “Case: Valamon opisto – palvelumuotoilun menetelmillä kehitettiin kurssitoiminnan palautejärjestelmää

  1. Päivitysilmoitus: Katso tästä kaikki 10 palvelumuotoilun casea | Silver Economy

Kommentointi on suljettu.