Tervetuloa mukaan Pohjois-Karjalan Silver Economy -kehittämiseen

Väestö ikääntyy ja ikääntynyt väestö tulee lisääntymään kaikkien palveluiden käyttäjinä. Viime vuosikymmenen aikana Euroopassa yleistyneen Silver Economy -ajatuksen mukaan väestön ikääntyminen nähdään mahdollisuutena. Se oli lähtölaukaus myös työlle, jonka aloitimme kaksi vuotta sitten Joensuussa.

Aluksi selvitettiin potentiaalia

Pohjois-Karjalan Silver Economy -kehittäminen lähti liikkeelle vuoden 2017 lopulla Karelia-ammattikorkeakoulun valmisteluhankkeen myötä. Valmisteluhankkeen yhteydessä keskityimme Silver Economy -kehittämisen mahdollisuuksien ja potentiaalin kartoittamiseen ja ensimmäisiin kehittämispilotteihin.

Osana kartoitusta tutustuimme myös ikäystävällisen yrityksen ja -alueen kehittämiseen sekä erilaisiin kansainvälisiin palvelukonsepteihin. Osana valmisteluhanketta julkaisimme Palvelumuotoiluoppaan yrityksille.

Oppaan tarkoituksena on tutustuttaa lukijaa palvelumuotoiluun sekä käytännön esimerkein osoittaa, kuinka palvelumuotoilua voidaan hyödyntää Silver-palvelujen kehittämisessä. 

Mahdollisuudet ilmenivät 50+-markkinoilta

Vuoden 2019 alussa kehittäminen laajeni kansainväliseksi Silver Economy –hankkeeksi.

Silver Economy – Turning the Silver Tsunami Into A Silver Lining on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Business Joensuun toteuttama kehittämishanke, joka keskittyy 50+-markkinoiden mahdollisuuksiin. Silver Economy -markkinoiden kasvu tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle monilla eri toimialoilla.

Käsillä monipuolinen kuluttajaryhmä

Jos puhumme ikääntyvistä asiakkaista yhtenä massana, unohdamme helposti, kuinka suuresta ja heterogeenisestä ryhmästä puhumme. Vanhimmat seniorimme ovat sodan sukupolven edustajia, kun taas kohta eläkkeelle on jäämässä 1980-luvulla ”kuluttamisen moottoreina olleita juppeja”.

Senioriasiakkaat ja erityisesti aktiivinen eläköityvä 50+-ikäluokka on kuluttajina varsin vähän tutkittu. Ikäryhmänä heitä on paljon, ja heillä on nuorempiin ikäluokkiin verrattuna enemmän rahaa käytössään. Aktiivisen eläkeiän vuosikymmenet tuovat monille uusia mahdollisuuksia kuluttamiseen.

Vertailtaessa eri ikäryhmien kulutusta on havaittu, että ikäryhmistä kaikista voimakkaimmin kasvaa ikääntyneiden kulutus. Ikääntyvien kasvava kulutus näkyy etenkin palvelujen ja matkailun kulutuksessa. Vanhemmilla ihmisillä on enemmän rahaa ja paremmat eläkkeet kuin aiemmin.

Kotimaisen kuluttajatutkimuksen tulokset osoittavat, että varttuneiden kuluttajien kuluttajakäyttäytyminen sekä kulutuksen kohteet ovat muuttuneet aiemmista sukupolvista. Kokonaisuutena hyvinvointiin ja terveyteen panostaminen on nousussa. Kulutukseen liittyvä muutos näkyy myös ruoan kuluttamisessa.

Myös varttuneiden kuluttajien säästäväisyys on muuttunut.  Aiemmin muita kuluttajaryhmiä säästäväisemmät varttuneet kuluttajat ovat tulleet säästäväisyydessä samalle tasolle muiden kuluttajaryhmien kanssa (1). 

Myös suomalaista vientiä edistävä Team Finland nosti vuonna 2016 esille kasvavat 50+-markkinat. Heidän selvitystensä mukaan useat perinteiset tai vanhanaikaiset tuotteet eivät kiinnosta 50+-kuluttajia, jotka ovat paremmin koulutettuja ja ostovoimaisempia kuin mikään aikaisempi sukupolvi.  Team Finlandin mukaan 50+-kuluttajat haluavat uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat heidän omia halujaan ja tarpeitaan suhteessa siihen, miten he asuvat, työskentelevät, syövät, rentoutuvat, matkustavat, oppivat, ja huolehtivat itsestään, vanhemmistaan sekä lapsistaan. He haluavat käyttää rahaa, pitää hauskaa ja hallita tulevia eläkepäiviään omilla ehdoillaan.

Muuttuvassa tilanteessa yritykset tarvitsevat herkempiä ja tarkempia menetelmiä saadakseen selville, mitä nykyiset kuluttajat odottavat ja arvostavat sekä tavoittaakseen heidät (2).

Ensimmäisissä tuloksissa kiinnostavia yksityiskohtia

Vuonna 2018 kartoitimme Silver Economy -hankkeessa varttuneiden yli 50-vuotiaiden pohjoiskarjalaisten tyytyväisyyttä alueen nykyisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Saamiemme vastausten mukaan yli 25 % vastanneista kaipasi lisää oman ikäisille suunnattuja vapaa-ajantoimintoja ja –palveluita. Samoin tuotteiden ja palveluiden osalta yli 25 % vastanneista koki, ettei alueelta löydy kaikkia heidän kaipaamiaan tuotteita.

Kyselymme paljasti myös monia kiinnostavia tuloksia varttuneiden asiakkaiden ostokäyttäytymiseen liittyen. Erityisesti viihteen, vaatetuksen ja ravintolapalveluiden kulutus oli odotettua suurempaa.

Jatkossa lisää valmennuksia ja pilotteja

Tavoitteenamme on Silver Economy –hankkeessa kehittää yritysten kanssa uusia 50+-tuotteita ja palveluita sekä tarjota yrityksille osaamista ja menetelmiä omaan kehittämiseen.

Tulemme lisäksi toteuttamaan markkinointipilotteja ja sekä tapahtumia, joissa yritysten on mahdollista näkyä ja kontaktoida asiakkaita.